Бидний үйл ажиллагаа

Бид Монгол улсад төмөрлөгийн болон уул уурхай, эрчим хүч, арилжааны банк, хөрөнгө оруулалтын банк, орон сууцны болон арилжааны зориулалт бүхий үл хөдлөх хөрөнгө, олон улсын худалдаа, арилжааны хэлэлцээр, барилга, бүтээн байгуулалт болон дэд бүтэц, хувьчлагдсан хөрөнгө худалдан авах зэрэг (гэхдээ эдгээрээр хязгаарлагдахгүй) үйлдвэрлэлийн салбар дахь шаардлага өндөртэй харилцагчидтай 18 жилийн турш тасралтгүй хамтран ажиллаж, арвин их туршлага хуримтлуулсан билээ.

Чиглэл

1

Ашигт малтмалын хайгуул, олборлолт

1

Байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй байдал

1

Банк, санхүү

1

Барилга, дэд бүтэц

1

Барьцаат зээл олголт

1

Бизнесийн бүтцийн өөрчлөлт ба өөрчлөн зохион байгуулалт

1

Бүртгэлийн болон зохицуулах үйл ажиллагаа

1

Бүтэцжүүлэх зэрэг татвартай холбоотой асуудлууд

1

Гадаад, дотоод хөрөнгө оруулалт

1

Газрын тос, цөмийн эрчим хүч зэрэг эрчим хүчний эх үүсвэр

1

Дампуурал ба өөрчлөн зохион байгуулалт

1

Дангаар ноёрхлын эсрэг болон өрсөлдөөн

1

Засгийн газрын харилцаа

1

Захиргааны эрх зүй

1

Зөвшөөрөл, тусгай зөвшөөрөл олголт

1

Зээлдэгчийн эрх

1

Компани байгуулах үйл ажиллагаа

1

Компанийн болон арилжааны асуудлаар зөвлөгөө өгөх

1

Компанийн засаглал

1

Компаниуд нэгдэх, нийлэх

1

Нягтлан бодох бүртгэл

1

Оюуны өмч

1

Төрийн бус байгууллага

1

Төсөл боловсруулах ба санхүүжүүлэлт

1

Үл хөдлөх хөрөнгө

1

Үнэт цаас (IPO болон үнэт цаас арилжаалах хоёрдогч санал)

1

Хамтарсан компани болон стратегийн бусад нэгдлүүд

1

Харилцаа холбоо

1

Хөдөлмөр, ажил эрхлэлт

1

Хөндлөнгийн судалгаа, хуулийн хэрэгжилт

1

Хөрвөгч бонд зэрэг өрийн бичиг

1

Хөрөнгийн зах зээл, үнэт цаас

1

Хууль эрх зүйн шинэтгэл

1

Цагаачлал

1

Шүүн таслах болон маргаан шийдвэрлэх ажиллагаа

1

Экспорт, гааль, худалдаа